Photo Library Terms of Serviceข้อกำหนดในการใช้งานคลังภาพ

จังหวัดอิบารากิอนุญาตให้ผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพที่อยู่ในคลังภาพ

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งานไฟล์ภาพ

ไฟล์ภาพในคลังภาพนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอิบารากิเท่านั้น เราไม่อนุญาตสำหรับการใช้งานที่จังหวัดเห็นว่าไม่เหมาะสมและการใช้งานที่ละเมิดข้อห้ามในข้อ 4

2. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของภาพที่เผยแพร่เป็นของจังหวัดหรือหมู่คณะหรือองค์กรเดิมที่จัดเตรียมภาพ ห้ามมิให้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาด
อนึ่ง เราไม่ได้ถือครองสิทธิ์ต่างๆ เช่น สิทธิ์ในภาพและสิทธิ์อื่นๆ ที่รวมอยู่ในไฟล์ภาพ หากจำเป็นต้องเจรจา เช่น การอนุญาตสิทธิ์เหล่านี้ ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการเอง
หากเกิดข้อพิพาทขึ้นกับบุคคลที่สามเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการในการแก้ไขข้อพิพาท ทางจังหวัดไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นนี้

3. เกี่ยวกับการใช้งาน

การดาวน์โหลดไฟล์ภาพถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานนี้

4. ข้อห้าม

ห้ามดำเนินการตามระบุด้านล่างต่อไฟล์ภาพที่อยู่ในคลังภาพนี้ หากละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือใช้คลังภาพนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ทางจังหวัดอาจระงับการใช้งานและร้องขอให้รวบรวมและทำลายโดยผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น

  1. การผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ใช้หรือพึ่งพาไฟล์ภาพ (เช่น ไปรษณียบัตร ปฏิทิน การเก็บรวบรวมข้อมูลดิจิทัล และอื่นๆ เพื่อการจำหน่าย เป็นต้น)
  2. ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่ายืม
  3. การใช้ไฟล์ภาพของคลังภาพนี้ ดำเนินการใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การกระทำที่ทำให้ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของจังหวัดเสียหาย หรือกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและจารีตประเพณีอันดีงามในสังคม
  4. วางลิงก์โดยตรงบนรูปภาพในคลังภาพนี้
  5. การตกแต่งภาพ เช่น ผสาน ดัดแปลง และเปลี่ยนสี องค์ประกอบของภาพ ที่นอกเหนือจากการปรับขนาด
  6. การจดทะเบียนและใช้ภาพเป็นเครื่องหมายการค้า
  7. การใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

* หากต้องการใช้ในเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อเป็นกรณีไป
978-6 Kasahara-cho, Mito, Ibaraki 310-8555
กองการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจประจำจังหวัดอิบารากิ (International Tourism Division, Department of Business Strategy, Ibaraki Prefectural Government)
อีเมล kokusaikanko@pref.ibaraki.lg.jp

5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

จังหวัดและหมู่คณะหรือองค์กรที่จัดเตรียมภาพจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ไฟล์ภาพที่อยู่ในคลังภาพนี้